ยินดีต้อนรับสู่ KM วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดทำเพื่อเป็นเว็บไซท์สำหรับการจัดการความรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในการเพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

KM ผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ

KM วิจัย

อ่านต่อ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Icon

แบบฟอร์ม มคอ.7 308.50 KB 62 downloads

แบบฟอร์ม มคอ.7 ...
Icon

แบบฟอร์ม มคอ.5 123.50 KB 79 downloads

แบบฟอร์ม มคอ.5 ...
Icon

แบบฟอร์ม มคอ.3 112.00 KB 151 downloads

แบบฟอร์ม มคอ.3 ...
Icon

แบบเสนอโครงการวิจัย 438.68 KB 68 downloads

แบบเสนอโครงการวิจัย ...

  ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

  Icon

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 1.78 MB 73 downloads

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา...

   topic-tag

   wpdmcategory

   topic-tag

   wpdmcategory

   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนวิจัยฯ

   Icon

   ขั้นตอนการขอรับการสนุบสนุนงบประมาณแผ่นดิน 59.46 KB 141 downloads

   ขั้นตอนการขอรับการสนุบสนุนงบประมาณแผ่นดิน ...
   Icon

   เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน 63.04 KB 62 downloads

   เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน ...
   Icon

   หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทุนวิจัย 72.67 KB 69 downloads

   หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทุนวิจัย ...
   Icon

   รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย 91.74 KB 58 downloads

   รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ...
   Icon

   ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2550 57.16 KB 48 downloads

   ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร...

    ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยในชั้นเรียน

    Icon

    การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 142.49 KB 133 downloads

    การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา...
    Icon

    แบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา 1.60 MB 54 downloads

    แบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา ...
    Icon

    ปกแแบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา 188.16 KB 126 downloads

    ปกแแบบฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา ...
    Icon

    รายงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 888.44 KB 66 downloads

    รายงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ...